מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון
ביטול עסקה
1. ביטול רכישה שבוצעה באתר האינטרנט

1.1. החברה מביאה לידיעת הלקוח כי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן ולעיל: "חוק הגנת הצרכן"), קיימת לצרכן הזכות לבטל את העסקה לרכישת מוצרים באמצעות אתר האינטרנט וזאת בהתאם להוראות ולתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן (להלן: "ביטול עסקה").

1.2. להלן יובאו בפניכם עיקרי הוראות ותנאי חוק הגנת הצרכן בעניין ביטול עסקה של מוצרים שנרכשו באתר האינטרנט, כאשר מובהר כי אין בהם כדי להוות ייעוץ משפטי כלשהו ו/או לגרוע מזכויות כל צד בהתאם לחוק הגנת הצרכן. יצוין כי הנוסח העדכני, המלא והמחייב של חוק הגנת הצרכן הינו בהתאם לנוסח המפורסם ב"רשומות".

1.2.1. סעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן קובע כך:

"בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל את העסקה –

(1) בנכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר מביניהם;"

(להלן: "תקופת הביטול").

1.3. ביטול רכישה שבוצעה על ידי הלקוח באתר האינטרנט תעשה באמצעות מסירת הודעת ביטול על ידי הלקוח לחברה וזאת במסגרת תקופת הביטול, אשר תכלול שם מלא ומספר תעודת הזהות של הלקוח, ופרטי העסקה אותה הלקוח מבקש לבטל, ואם נמסרה הודעה בע"פ - פרט מזהה נוסף לדרישת החברה, וזאת בכל אחת מדרכי הביטול המפורטות להלן (להלן: "הודעת ביטול"):
· בדואר אלקטרוני– לכתובת דוא"ל של שירות הלקוחות של החברה service@rikushet.co.il

1.4. מובהר כי במקרה בו המוצרים נמסרו ללקוח ו/או הגיעו לידי הלקוח לאחר שנמסרה על ידו הודעת ביטול ו/או לאחר שעסקתו בוטלה, הלקוח מתחייב להחזיר את המוצרים לחברה ו/או להעמידם לרשות החברה מיד עם קבלתם, לפי העניין ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן.

1.5. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, ביטול עסקה שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (להלן: "הצרכן"), יתאפשר בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, או מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין הצרכן, לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה כאמור, החברה תהיה רשאית לדרוש מהצרכן להציג בפניה תעודה מתאימה.

1.6. במקרה של ביטול עסקה, שלא עקב פגם, אי התאמה, אי אספקת הנכס במועד שנקבע, או הפרה אחרת בידי החברה - החברה תגבה מהלקוח דמי ביטול בגין ביטול העסקה, בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נשוא העסקה, או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, דמי ביטול כוללים בחובם גם הוצאות משלוח, אריזה וכל הוצאה והתחייבות אחרת של החברה בשל התקשרותה בעסקה או בשל ביטולה.

1.7. במקרה של ביטול עסקה על ידי הלקוח בהתאם לאמור בסעיפים 1.6 – 1.1 לעיל, החברה תפעל לביטול חיובו של הלקוח, בהתאם לאמצעי התשלום ששולם ולסכום ששולם בפועל (נטו) בגין ביטול העסקה, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, כאשר במקרה בו הלקוח חויב בפועל החברה תפעל לזכותו ותמסור ללקוח העתק מהודעת ביטול החיוב.

1.8. החברה מביאה לידיעתו של הלקוח כי בהתאם להוראת סעיף 14ה(ג) לחוק הגנת הצרכן, החברה רשאית לתבוע את נזקיה בשל ירידת ערכו של המוצר כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.


טופס ביטול עסקה

השדות המסומנים בכוכבית (*) הינם שדות חובה
Loading...
סגור
Loading
Go back to %1