מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון מועדון לקוחות ריקושט CLUB (מועדון הלקוחות של רשת ריקושט)

כללי

תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות החדש של רשת ריקושט – ריקושט CLUB כהגדרתה מטה ("המועדון" או "מועדון ריקושט CLUB").
רשת ריקושט שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון מועדון הלקוחות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
בהצטרפותו למועדון מסכים הלקוח החבר במועדון גם לצירופו למועדון לקוחות ריקושט  VIP אשר אפשר ויוקם בנפרד בעתיד, הכול בהתאם לעמידתו בתנאי הקבלה שייקבעו כתנאי כניסה למועדון ריקושט VIP ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ריקושט.

הגדרות

"רשת ריקושט" – רשת חנויות המופעלת על ידי חברת ריקושט 3000 בע"מ וכוללת חנויות בבעלות וחנויות זכיינים וכן כל חנות ו/או מותג אשר יצורף בעתיד למועדון זה, על פי שיקול דעת הבלעדי של ריקושט 3000 בע"מ, באמצעות הודעה בעניין. יובהר בזאת כי המועדון אינו תקף בחנויות עודפים של רשת ריקושט ו/או מחלקות עודפים בחנויות רשת ריקושט, ו/או בחנות הניידת, מכירות ירידים, אתרי אינטרנט בהם נמכרים/יימכרו מוצרי רשת ריקושט וסניף ריקושט בתחנה המרכזית החדשה בתל אביב.
"כרטיס מתנה - ריקושי" - כרטיס הנטען בחנויות ריקושט, במלוא הסכום ששולם עבורו במזומן או אשראי וניתן למימוש במלוא הסכום הטעון בו ואשר התמורה בגינו שולמה במלואה לרשת ריקושט במועד רכישתו.
"אמצעי תשלום אחרים" - כל אמצעי תשלום למעט מזומן, אשראי , תווי קנייה וכרטיס מתנה ריקושי כהגדרתו בתקנון זה. אמצעי תשלום אחרים הינם, בין השאר, שוברי הנחה, כרטיסי הנחה, טופסי הנחה וכיו"ב..
"רכישה מזכה" לעניין זה היא רכישה אך ורק במזומן או בכרטיס אשראי או בריקושי בחנות מחנויות ריקושט למעט:  (1) ,תשלום בגין הצטרפות למועדון, (2) מימוש הטבת ההצטרפות, (3) טעינה של כרטיסי מתנה ריקושי  ו/או רכישת אמצעי תשלום אחרים, (4) תשלום באמצעות אמצעי תשלום אחרים, (5) רכישת פרטי עודפים. יובהר, כי לא כל רכישה תהא "רכישה מזכה" וכי המוצרים שרכישתם תחשב "רכישה מזכה" ייקבעו באופן שוטף ע"י ריקושט, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הצטרפות וחברות במועדון

רשת ריקושט שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
תוקף החברות במועדון הינו ממועד ההצטרפות וללא הגבלת זמן ו/או עד המועד בו ריקושט תחדל מלהפעיל את המועדון.
הזכות למימוש הטבות המועדון מותנה בסוג ההטבה ובתנאי המימוש הקבועים בתקנון זה ו/או בתקנון המבצעים שעורכת ריקושט מעת לעת.
ריקושט תשקול צירוף של אדם למועדון במידה ומילא אחר התנאים הבאים:

7.1.   אדם פרטי מגיל 18 ומעלה;
7.2.   אדם אשר שילם בגין החברות במועדון את דמי ההצטרפות שהינם סכום חד פעמי בסך של 39 ₪ (להלן: "דמי הצטרפות"), רשת ריקושט שומרת לעצמה הזכות לשנות את גובה דמי ההצטרפות ו/או לבטלם, וכן לגבות דמי חידוש, לשנותם ו/או לבטלם - והכל בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
7.3.   אדם אשר מילא טופס בקשה להצטרפות למועדון, בהתאם להוראות סעיף 11 לתקנון זה;
7.4.   אדם אשר עמד במכלול תנאי המועדון בהתאם לתקנון זה וקיבל לידיו כרטיס מועדון.
מובהר כי כל אדם רשאי להצטרף פעם אחת למועדון הלקוחות של ריקושט מכל סוג שהוא, ולא יתאפשר צירופו של אדם אשר רשום במאגר המידע של רשת ריקושט כחבר מועדון קיים בין אם מדובר במועדון הישן ובין אם מדובר בכל מועדון לקוחת אחר, אלא אם החברות במועדון האחר מאפשרת מפורשות הצטרפות למועדון אחר. לקוח לא יהיה זכאי להיות חבר במועדון ישן במקביל לחברותו במועדון זה.
התשלום בגין החברות במועדון יהיה במזומן או בכרטיס אשראי או בכרטיס ריקושי בלבד. לא יתאפשר תשלום באמצעות אמצעי תשלום אחרים. מבצעי רשת ריקושט אינם חלים על תשלום בגין החברות במועדון.
רשת ריקושט תהיה רשאית לקבוע מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי אדם שהנו חבר במועדון הישן במועד הצטרפותו למועדון ריקושט CLUB  לא יידרש בתשלום דמי חבר האמורים בסעיף זה (ההטבה כאמור הנה בכפוף לכך שהמועדון הישן עדיין פעיל במועד הצטרפותו למועדון ריקושטCLUB  ובכפוף לרישומו מחדש למועדון ריקושט CLUB). מובהר כי רשת ריקושט תהיה רשאית בכל עת וללא הודעה מראש, להפסיק את מתן ההטבה כאמור ולדרוש תשלום דמי חבר בעת המעבר ממועדון ישן והצטרפות למועדון ריקושט CLUB.
החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס בקשה להצטרפות למועדון הכולל את הפרטים המפורטים להלן: שם מלא, מין, תאריך לידה, מספר תעודת זהות (או מספר דרכון לתושבי חוץ), תאריך גיוס לצה"ל (לחילים במידה וקיים), מס' טלפון נייד, מס' טלפון נוסף, דואר אלקטרוני, כתובת מלאה, ילדים (כן/לא), חתימה, תאריך והסכמה לקבלת דיוור על ידי רשת ריקושט. פרטי חברי המועדון יישמרו בכתב ו/או במדיה מגנטית על פי החלטת רשת ריקושט מעת לעת. בהצטרפות למועדון מסכים החבר להיכלל במאגר המידע הרשום של רשת ריקושט. יודגש כי לא ניתן להצטרף למועדון ללא מספר ת.ז/דרכון.
יובהר, כי האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם על גבי טופס הבקשה להצטרפות הינה על החבר אשר מתחייב למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים. לא תשמע כל טענה כלפי רשת ריקושט ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות המועדון, מחמת טעות בפרטי זיהוי הלקוח.
בכפוף לאמור בתקנון זה, הנתונים האישיים אותם ימסור החבר כמפורט לעיל, יישארו בידיה של רשת ריקושט ו/או מי מטעמה אשר לא יעשו בהם שימוש למעט לצורך יצירת קשר עם חברי המועדון, ניהול ותפעול מועדון הלקוחות ופעולות שיווק שיבוצעו על ידי רשת ריקושט ו/או מי מטעמה. החבר יהיה זכאי לעיין במידע לגביו במאגר המידע של מועדון הלקוחות, ובכלל זה אף לקבל דיווח על יתרת הנקודות שצבר.
למען הסר ספק מובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, חתימת החברים על גבי טופס הבקשה להצטרפות, במסגרתו נותנים החברים את הסכמתם לקבלת דיוור, תהווה הסכמה לאפשר רשת ריקושט וכן לכל מותג או רשת שיצטרפו לרשת ריקושט בעתיד, לעשות שימוש בנתונים לצורכי דיוור ושיתופי פעולה עם חברות נוספות.  יובהר כי כל מידע אודות חבר מועדון שיצטבר בקשר להיותו חבר במועדון יחשב לקניינה של רשת ריקושט והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.
כל חבר רשאי לדרוש מרשת ריקושט, בכתב, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של רשת ריקושט ו/או לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם, או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע, במקרה כזה תוכל ריקושט על פי שיקול דעתה הבלעדי להביא לסיום חברותו של החבר במועדון.
בנוסף, רשאי החבר לדרוש מרשת ריקושט, בכתב, להסיר עצמו מרשימות הדיוור של המועדון. במקרה כזה תוכל ריקושט על פי שיקול דעתה הבלעדי להביא לסיום חברותו של החבר במועדון.
רשת ריקושט שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש של 30 יום שתפורסם בדרך שתקבע. הפסקת פעילות המועדון ביוזמת רשת ריקושט תאפשר לחבר לממש את הנקודות/ההטבות שצבר כאמור בתקנון זה לתקופה של 3 חודשים מיום ההודעה
חבר המעוניין לבטל את החברות במועדון יפנה לצורך כך לאחת מחנויות הרשת. ביטל החבר את החברות טרם שחלפו 14 ימים שהצטרף למועדון יהיה זכאי לקבלת הסך של 39 ₪  ששילם בגין דמי החבר, זאת בתנאי שהחזיר את כרטיס המועדון, לא עשה בו כל שימוש ולא מימש את ההטבות בו (ובכלל זה הטבת ההצטרפות ו/או הטבת יום ההולדת ו/או מתנת הגיוס). ביטול החברות לאחר חלוף 14 ימים מיום ההצטרפות למועדון, אינה מזכה בהשבת דמי החבר.
עם הצטרפותם של החברים מהמועדון הישן למועדון ריקושט CLUB , תועברנה היסטוריית העסקאות של החבר עד למועד חתימתם על טופס ההצטרפות למועדון ריקושט CLUB, ובמקביל תבוטל חברותו במועדון הישן. יובהר כי חבר במועדון הישן שהועברה חברותו למועדון ריקושט CLUB ולא שילם את דמי ההצטרפות לא יהיה זכאי לקבלת הטבות ההצטרפות.

השימוש בכרטיס המועדון

כרטיס המועדון הינו אישי ומוגבל ללקוחות פרטיים בלבד אשר אינם לקוחות עסקיים. יודגש, כי הכרטיס אינו ניתן להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר.
רשת ריקושט תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, במידה ועשה שימוש שלא כדין בכרטיס החבר שברשותו ו/או פעל בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק  בוטלה חברותו של חבר מועדון, ישיב חבר המועדון את כרטיס החבר שלו לידי רשת ריקושט באופן מידי. מובהר כי במקרה כזה לא יהיה זכאי החבר להחזר דמי ההצטרפות.
הכרטיס מקנה הטבות בחנויות רשת ריקושט בלבד, למעט: בחנויות עודפים של רשת ריקושט ו/או מחלקות עודפים בחנויות רשת ריקושט, ו/או בחנות הניידת, מכירות ירידים , אתרי אינטרנט בהם נמכרים/יימכרו מוצרי רשת ריקושט וסניף ריקושט בתחנה המרכזית החדשה בתל אביב. מובהר בזאת, כי במידה ולרשת ריקושט יצטרפו בעתיד חנויות נוספות יהיה המועדון תקף גם בחנויות אלה, למעט בחנויות עודפים ו/או בחנויות שיוגדרו על ידה ככאלו שהמועדון אינו תקף בהם. רשימת החנויות שבהן ניתן יהיה לעשות שימוש בכרטיס החבר תיערך בידי רשת ריקושט ותעודכן על דרך הוספת ו/או גריעת חנויות ע"פ החלטת רשת ריקושט מעת לעת. רשימת החנויות המעודכנת תהיה פתוחה לעיון חברי המועדון במשרדי הנהלת ריקושט, שירות הלקוחות של ריקושט ואתר האינטרנט של ריקושט, כחלק מתקנון זה.
חישוב ההטבה יערך בעבור כל כרטיס בנפרד ולא ניתן לאחד קניות ו/או נקודות זכות (כפי שמוגדרות להלן) שבוצעו או נצברו בכרטיסי לקוחות שונים. רק חבר מועדון, בעצמו, רשאי לעשות שימוש בכרטיס החבר ובהטבות המוקנות מכוחו.
השימוש בכרטיס מותנה בהצגת הכרטיס במעמד הקניה בצרוף תעודה מזהה של המציג אותו, ולא תשמע כל טענה לעניין זה. במקרה חריג של אובדן או גניבת הכרטיס, יתאפשר שימוש חד  פעמי על ידי תעודת זהות בלבד של בעל הכרטיס בכפוף לשיקול דעתו של מנהל החנות וזאת עד להנפקת כרטיס חלופי.
כרטיס החבר אינו "כרטיס חיוב" כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו- 1986
האחריות על שמירת כרטיס המועדון הנה על החבר ועליו בלבד ולא תשמע כל טענה כלפי רשת ריקושט ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות המועדון בשל אובדן הכרטיס.
מבלי לפגוע באמור לעיל, בכל מקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס (להלן: "הליקוי") על החבר לפנות לשירות הלקוחות של רשת ריקושט על מנת להודיע על הליקוי ומרגע קבלת אישור מרשת ריקושט אודות קליטת הודעתו תהא רשת ריקושט אחראית לשמירת נקודות הזכות שצבר עד לאותה העת (כפי שמוגדרות להלן), הנפקת כרטיס חלופי והעברת יתרת נקודות הזכות מהכרטיס הישן לחדש.
במקרה של אובדן כרטיס ו/או בכל מקרה אחר בו תחליט רשת ריקושט להנפיק לחבר כרטיס נוסף תוגבל ההנפקה לכרטיס אחד בלבד ללא תמורה. הנפקת כרטיס נוסף מעבר לזה שהנפיקה רשת ריקושט (כל כרטיס שלישי ואילך) תחויב בסך של 20₪.

צבירת ומימוש "נקודות" והטבות נוספות לחברי המועדון

במעמד החתימה על טופס הבקשה להצטרפות למועדון הלקוחות תינתנה למצטרף הטבות הצטרפות למועדון, כדלקמן )להלן: "הטבות הצטרפות")
28.1.     הטבה חד פעמית לקבלת מוצר ו/או מוצרים בשווי של עד 50 ₪ למימוש באחת מחנויות הרשת למעט בחנויות עודפים, מוצרי עודפים ובחנות הממוקמת בתחנה המרכזית בתל אביב, במהלך החודש העוקב לחודש ההצטרפות למועדון בלבד. מימוש ההטבה מותנה בהצגת כרטיס חבר מועדון תקף, תעודה מזהה.
יובהר כי הטבה זו הנה ללקוחות חדשים ואינה חלה על חברים שעברו למועדון ריקושט CLUB  מהמועדון הישן ולא שילמו דמי הצטרפות. עדכון ההטבה בכרטיס המועדון החדש תבוצע תוך 24 שעות ממועד ההצטרפות.
ניתן לממש את ההטבה פעם אחת עד לסיום החודש הקלנדרי העוקב לחודש ההצטרפות למועדון. יובהר כי גם במימוש חלקי יפוג תוקף ההטבה.
ניתן להחליף את המוצר שניתן במסגרת ההטבה, במוצר חלופי בעל אותו השווי, תוך פרק זמן של 14 יום מיום מימוש ההטבה, כאשר המוצר ארוז באריזתו המקורית, שלא נעשה בו שימוש ונושא את תווית המוצר ובהצגת אישור קבלת ההטבה ו/או כל הוכחת מימוש אחרת והכל בכפוף למדיניות השירות של הרשת ולהוראות כל דין. 
28.2.    שובר מתנת יום הולדת: הנחה חד פעמית ברשת ריקושט בגובה 25% מסכום התשלום בפועל שיבוצע במזומן ו/או בכרטיס אשראי ו/או בריקושי בלבד בגין קנייה בודדת שיבצע חבר המועדון ברשת ריקושט בחודש בו חל יום הולדתו (ניתן לממש את מתנת יום ההולדת פעם אחת), בכפוף לקנייה בסכום מקסימאלי של 350₪, קרי מקסימום 87.5₪ הנחה לאחר מבצעים/הטבות, לרבות הטבה זו.
מימוש שובר מתנת יום ההולדת מותנה בהצגת כרטיס חבר מועדון תקף ותעודה מזהה  ללקוחות חדשים, הטבת יום ההולדת תכנס לתוקף בחודש העוקב לחודש ההצטרפות למועדון.
לקוח המצטרף למועדון ריקושט CLUB  בחודש יום ההולדת שלו, יהיה זכאי למימוש ההטבה כאמור בסעיף זה החל מהשנה העוקבת. עדכון ההטבה בכרטיס המועדון החדש תבוצע תוך 24 שעות ממועד ההצטרפות.
מימוש שובר מתנת יום ההולדת כהגדרתה לעיל (וככל שתשתנה בעתיד) יחשב כ'רכישה מזכה'  כהגדרתה בתקנון זה אך ורק ביחס לסכום ששולם בפועל במזומן ו/או באשראי. מימוש הטבת ההצטרפות כהגדרתה לעיל (וככל שתשתנה בעתיד) לא יחשב כ'רכישה מזכה' .
יודגש כי הטבות ההצטרפות הנן אישיות ומיועדות לחברי המועדון בלבד בגין הצטרפותם. תנאי ביטול עסקה ושימוש בהטבות ההצטרפות כפופות להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.
לא ניתן לממש בעסקה בודדת את הטבות ההצטרפות בו זמנית, אלא אך ורק בעסקאות נפרדות.
כמו כן, במהלך קיום מבצעים מסוימים (כפי שיוגדרו עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של רשת ריקושט) תהיה רשת ריקושט רשאית להגביל את זכותם של חברי המועדון לממש את הטבות ההצטרפות. בכל מקרה, לא תתאפשר מימוש הטבות הצטרפות במקביל למבצעי מועדון.
רשת ריקושט שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההטבות המנויות בסעיף זה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.
עם ההצטרפות למועדון יקבל החבר עבור כל רכישה מזכה באחת מחנויות רשת ריקושט  נקודות זכות בשווי של 10% מסכום הרכישה המזכה בפועל (להלן: "נקודות מועדון ")

33.1.     "נקודות מועדון" הינן נקודות אישיות, בעלות ערך של 1 ₪ כל אחת, אותן צובר החבר ואינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה למזומן. צבירת "נקודות מועדון" ברשת ריקושט תתבצע בחשבון אחד של הלקוח.
33.2.    חברי המועדון יורשו לצבור "נקודות מועדון" ו/או לממש  "נקודות מועדון" ו/או לממש את הטבות ההצטרפות ו/או ליהנות ממבצעי מועדון ו/או מכל פעילות אחרת הקשורה במועדון אך ורק במסגרת עסקה שתיעשה במזומן ו/או בכרטיס אשראי ו/או בריקושי על פי כל דין. בעסקאות מן הסוג המנוי לעיל לא יתקבל תשלום באמצעות אמצעי תשלום אחרים.
33.3.    ביטול עסקה שנעשתה באמצעות "נקודות מועדון" ו/או מזומן ו/או כרטיס אשראי ו/או ריקושי תהא כפופה להוראות תקנות הגנת הצרכן(ביטול עסקה), תשע"א-2010.
33.4.    לחבר לא תהיה האפשרות לבחור האם הרכישה אותה הוא מבצע תיחשב רכישה מזכה, כהגדרתה לעיל, אם לאו.
רשת ריקושט רשאית לשנות מעת לעת את גובה אחוז "נקודות המועדון" הנצברות בכל רכישה מזכה, לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות וללא כל הודעה מוקדמת.
רשת ריקושט תהא רשאית לערוך מבצעים והטבות ייחודיים במסגרת המועדון אשר יהיו תקפים אך ורק ברשת ריקושט.
לא כל המוצרים ניתנים למימוש ב-"נקודות המועדון" באופן מלא ו/או חלקי. רשת ריקושט תקבע באופן שוטף ובלעדי אילו מוצרים לא ניתן לממש ב-"נקודות המועדון" ואילו מוצרים אינם ניתנים למימוש, בהתאם לרשימה אשר תפורסם בחנויות ו/או באתר ריקושט כנספח לתקנון זה .

 חלק ממוצרי רשת ריקושט יועמדו למכירה תוך מתן חלופות תשלום לחברי המועדון, כדלקמן:

37.1.                   תשלום במזומן או באשראי או ריקושי ;
37.2.                   תשלום  באמצעות "נקודות המועדון"
37.3.                   תשלום של חלק מן התמורה במזומן/באשראי/ריקושי וחלק ב"נקודות מועדון"
החברות במועדון לא תקנה לחבריה זכות ליהנות מכפל מבצעים. למען הסר ספק יובהר, חברי המועדון לא יורשו לצבור ו/או לממש  "נקודות מועדון" ו/או לממש את הטבות ההצטרפות ו/או ליהנות ממבצעי מועדון במקביל ובמצטבר למבצעי רשת ריקושט ו/או למבצעי מועדון מקבילים, ככל שיהיו באותה העת, אלא על פי שיקול דעתה הבלעדי של רשת ריקושט.
במידה והחבר ניצל יותר  "נקודות מועדון" מהמגיע לו בשל תקלה או שיבוש במחשבי רשת ריקושט, רשאית רשת ריקושט לדרוש מהחבר החזר כספי בערך של 1 ₪ עבור כל "נקודות מועדון"  (נקודת זכות) שנוצל בטעות, על מנת לכסות את הגירעון בנקודות.
במידה וחבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים שרכש במסגרת רכישה מזכה, יקוזזו נקודות הזכות אשר ניתנו לו בעבור אותם פריטים מסך נקודות הזכות שנצברו עד לאותה עת בחשבונו.  עם מימושו של הזיכוי בידי חבר המועדון, יושבו לחבר נקודות הזכות בהתאם.
במידה וחבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים שנרכשו על ידי חבר מועדון אחר במסגרת רכישה מזכה, יקוזזו נקודות הזכות לחבר שביצע את הרכישה המקורית, ועם מימושו של הזיכוי יינתנו אותן נקודות הזכות לחבר מממש הזיכוי, בכפוף לכך שבמועד מימוש הזיכוי הזדהה כחבר מועדון.
במידה ולקוח שאינו חבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים שנרכשו על ידי חבר מועדון במסגרת רכישה מזכה, יקוזזו נקודות הזכות אשר נצברו לחבר שביצע את הרכישה המזכה המקורית, ולא יושבו.
נקודות מועדון מותנה בקיומה של יתרת זכות מינימלית של 30 ש"ח  "נקודות מועדון   )נקודות זכות) הצבורים בחשבונו של החבר. במידה ולאחר מימוש "נקודות מועדון" תפחת יתרת יחידות  "נקודות המועדון "של החבר מתחת ל-30 יחידות, לא יהיה החבר זכאי לממש את שארית ה"יתרת הנקודות" שנותרו לזכותו, וזאת עד אשר יצטברו ביתרתו לפחות 30 יחידות "נקודות מועדון".
לא ניתן לממש "נקודות מועדון" באותה העסקה בה נצברו, אלא אך ורק בעסקה נפרדת החל מהיום הקלנדרי העוקב ליום בו נצברו הנקודות. בנוסף, לא ניתן לממש "נקודות מועדון" באותה העסקה בה ממומשת הטבת ההצטרפות או הטבת יום הולדת, אלא אך ורק בעסקה נפרדת. חברי המועדון רשאים לממש את "נקודות המועדון" שברשותם ברשת ריקושט בהתאם לרשימת הסניפים שתתעדכן מעת לעת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של הרשת, ללא קשר לסניף בו נצברו.
השימוש ב- "נקודות המועדון" יכול להתבצע אך ורק ברכישה מזכה שלאחר קבלת "נקודות המועדון" שנעשתה החל מהיום הקלנדרי העוקב ליום בו נצברו הנקודות ולא ניתן להשתמש בו לרכישה מזכה באותה העסקה בה נצברו.
במעמד רכישת מוצרים על דרך מימוש  "נקודות המועדון" לא תתבצע צבירה של "נקודות מועדון"
במסגרת טעינה של כרטיס מתנה ו/או רכישה של אמצעי תשלום אחרים לא ייהנה החבר מהטבות המועדון, לרבות צבירה, מימוש וכיוצ"ב.
מבצעי המועדון לא יחולו על טעינת כרטיסי מתנה ו/או רכישת אמצעי תשלום אחרים. למען הסר ספק מובהר כי טעינת כרטיס מתנה תתאפשר אך ורק במזומן או אשראי ובמלוא הסכום הנטען בכרטיס.
צבירת ומימוש "נקודות מועדון מותנית בהצגת כרטיס מועדון תקף, העברתו במחשב וזיהוי מציג הכרטיס באמצעות תעודת זהות. לא יתאפשר צבירה ו/או מימוש  "נקודות מועדון" בדיעבד
ניתן לצבור ולממש "נקודות מועדון" בכל אחת מחנויות רשת ריקושט למעט חנויות עודפים, החנות הניידת, מכירות ירידים  וסניף ריקושט תחנה מרכזית ו/או כל סניף עליו תודיע ריקושט ככזה שלא ניתן לממש בו את "נקודות המועדון".
הרישום הנמצא בידי רשת ריקושט הוא זה אשר יקבע את סכום "נקודות המועדון" שצבר כל חבר. חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור לסכום""נקודות המועדון" שצבר, או מכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או מהמבצע, רשאי לפנות בכתב למחלקת שירות לקוחות של רשת ריקושט ולהעלות את השגותיו. החלטת שירות הלקוחות שתינתן בתוך 14 ימי עבודה, מרגע שקיבל לידיו את ההשגה, תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
מימוש "נקודות המועדון" יתאפשר במשך שנה אחת בלבד (12 חודשים) מיום הרכישה המזכה האחרונה, כאשר כל רכישה מזכה נוספת באחת מחנויות רשת ריקושט תאריך את תוקף תקופת המימוש בשנה נוספת. חבר שלא יבצע רכישה מזכה במשך שנה מיום הרכישה המזכה האחרונה תימחק יתרת "נקודות המועדון" שצבר. המחיקה תתבצע באופן אוטומטי, ורשת ריקושט לא תהא מחויבת להודיע לחבר מראש על המחיקה כאמור, ולאחר מכן לא תשמע טענה נוספת בעניין זה.
חברי המועדון ייהנו מהטבות ומבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים לגבי ימי מכירה מיוחדים, הגעת קולקציות מוצרים חדשים ומבצעים אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת ריקושט
לא יינתנו הטבות שבדיעבד על רכישות מזכות שבוצעו לפני ההצטרפות למועדון, או עקב אי הצגת כרטיס המועדון בעת הרכישה.
רשת ריקושט שומרת לעצמה את הזכות לבחור ולשנות את דיוור המבצעים וההטבות מעת לעת בכל דרך שהיא, בין היתר הודעות SMS, דואר, דואר אלקטרוני, סליפ קופה וכל אחת מדרכי התקשורת האפשריות.

מידע ופרטים

מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למועדון ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה לשרות לקוחות רשת ריקושט בטלפון: 04-6226420 או בכתובת: קומבה 8 א.ת. דרומי חדרה.ת.ד 3470. מיקוד:3850138.

שונות

ידוע לחבר כי רשת ריקושט שומרת לעצמה את הזכות לתת הטבות נוספות לחלק מחברי המועדון, על פי שיקולי רשת ריקושט מעת לעת.

עם ההצטרפות למועדון מקבל החבר על עצמו את תקנון המועדון המפורט להלן והמחייב בין הצדדים. העתק מהתקנון יהיה ניתן לקבל, ללא תשלום, במשרדי רשת ריקושט. העתק מהתקנון יופיע באתר ריקושט בכתובת_www.rikushet.co.il

רשת ריקושט שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי רשת ריקושט.

רשת ריקושט  שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את ההטבות הנתנות במסגרת מועדון הלקוחות על פי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת ולא תהיה למי מחברי המועדון כל טענה בעניין זה.

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהן בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

במעמד רכישת מוצרים לא יתאפשר לבצע שימוש בכרטיס המועדון במקביל לשימוש בכרטיסי הנחה מכל סוג שהם ככל שיש ברשות החבר לרבות כרטיסי VIP . ויובהר, חברי המועדון אשר ברשותם כרטיסי הנחה (בנוסף לכרטיס החבר שלהם במועדון) יידרשו לבחור במעמד הרכישה באיזה מן הכרטיסים/טפסים ברצונם לעשות שימוש באותה רכישה.

תקנון זה, וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של הוראות התקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש על פיו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור המרכז.

מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון גם בלשון נקבה.

ריקושט 3000 בע"מ
תאריך: 29.3.22

נספח א' – רשימת הסניפים


שם הסניף


כתובת


טלפון


אילת


מרכז ביג, אזה"ת הצפוני


08-6339938


אם הדרך


מחלף ויתקין


09-7720407


אריאל


הבנאי 6, מרכז מגה אור, אריאל


03-9108486


אשדוד ביג


אריאל שרןו 1 , ביג פאשן אשדוד


08-6106734


אשקלון


צומת כפר סילבר, אשקלון


08-6754714


באר שבע


מרכז ביג, דרך חברון 4 ב"ש


08-6235348


באר שבע גרנד


שד' דוד טוביהו 125, באר שבע


08-6417102


בית שאן


העמל 7, צים סנטר בית שאן


04-6359039


בית שמש


מתחם BIG FASHION יגאל אלון 1


02-5813755


בת ים


רח' יוספטל 92, קניון בת ים


03-9161398


גבעתיים


קניון גבעתיים, דרך יצחק רבין 53, גבעתיים


03-6995139


דימונה


קניון פרץ סנטר


08-6166874


הרצליה


סוקולוב 6, הרצליה


09-9583215


חדרה


קניון לב חדרה


04-6379212


חולון


קניון חולון


03-6520440


חיפה גרנד


גרנד קניון


04-8688480


טבריה


ביג פאשן דנילוב, יהודה הלוי 1


04-6584252


ירושלים מלחה


קניון ירושלים, מלחה


02-9402794


ירושלים (תלפיות)


רח' פייר קינג 29, פינת רח' רבקה י-ם


02-5342592


כפר סבא G


המנופים 4, מתחם G, כפר סבא


09-7717239


כרמיאל


מול סנטר כרמיאל


04-9081525


מודיעין


עזריאלי, לב העיר 2


08-6621483


נצרת


מתחם דודג' סנטר


04-8282568


נתניה


עיר ימים


09-7608110


נתיבות


בעלי מלאכה 202


08-8659574


עפולה


עפולה G, שד' יצחק רבין 18


04-6335262


פתח תקווה


קניון אבנת


03-9229402


צמח


מול כנרת


04-8184677


קריון


קניון הקריון, קרית ביאליק


04-8773492


קרית אונו


קניון קרית אונו


03-6036143


ראש פינה


קניון סנטר הגליל


04-6802007


ראשונים


שדרות נים 2, ראשון לציון


03-9135416


ראשון לציון


דוד סחרוב 3, מתחם סטוצ'י


03-6245372


רגבה


מרכז מסחרי ביג רגבה


04-9827827


רחובות קניון


קניון רחובות, ביל"ו 2


08-9727864


רמת גן


קניון איילון


03-5707977


רמת אביב


לבנון פינת איינשטיין 68


03-7362361


רמת השרון

(תמר ועמר מחנאות בע"מ)


סוקולוב 30, פינת הנרייטה סולד


03-6562187


רמת ישי


סטריט מול


04-9040918


רעננה


התעשיה 19


09-7441555


תל אביב עזריאלי


קניון עזריאלי


03-9027446


תל אביב דיזנגוף


דינזנגוף 50, תל אביב


03-9569315


 


ט.ל.ח
תקנון מבצעים לחברי מועדון ומצטרפים חדשים


יוני 2022


ריקושט 3000 בע"מ (להלן: "החברה")


החברה מפעילה את רשת חנויות ריקושט בכל רחבי הארץ.

המבצע יתקיים בין התאריכים 1.6.22 עד 30.6.22 ו/או עד גמר המלאי לפי המוקדם מבניהם (להלן: "תקופת המבצע" ו/או "מועד המבצע"). החברה לא תהא אחראית לפעילות הקשורה למבצע לאחר תום תקופת המבצע, לרבות, אך לא רק, פרסומים במדיה כלשהי אודות המבצע ושאינם על דעת החברה.

3.       המבצע לחברי מועדון ריקושט CLUB ולמצטרפים חדשים בלבד.

המבצע יתקיים בכל סניפי הרשת בהתאם למגוון המוצרים בסניף. למעט סניפי ריקושט עודפים ותחנה מרכזית החדשה ת"א.

החברה רשאית לשנות את מועד המבצע ו/או להפסיקו ו/או לשנותו ו/או לשנות את מספר הסניפים המשתתפים במבצע ו/או לשנות ו/או למחוק ו/או להוסיף כל תנאי בתקנון זה, בכל עת.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין פרסומים אחרים כלשהם במדיה בקשר עם מבצע זה, יגברו הוראות תקנון זה  

אין כפל מבצעים הטבות  והנחות .

החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקנייה ללקוח.

התשלום באמצעות כרטיסי אשראי או מזומן בלבד.

לא ניתן לשלם על המבצעים באמצעות תווים/כרטיסים נטענים.

החלפת מוצר תתבצע, בכפוף לדין, ועד 14 יום לאחר הקניה כאשר המוצר ללא שימוש, חדש ובאריזתו המקורית, לפי מחיר הקניה בפועל בימי המבצע, כלומר לאחר ההנחה שניתנה ובהצגת חשבונית מס של הקניה.

כמות מלאי מינימלית – 2000 יחידות לחנות .

בריקושט אילת בלבד המחירים לצרכן אינם כוללים מע"מ .

המבצע תקף לפריטים המשתתפים במבצע .

המבצע יחול רק על המוצרים בנספח א' (טבלת המבצעים) ובכפוף למגוון הקיים בכל סניף

מבלי לפגוע במבצעים המפורטים בתקנון מבצע זה, המחיר ללא הנחה כמו גם המחיר בהתאם למבצע מוצג בכל סניף בהתאם לחוק

החברה לא תהיה אחראית לנזק שיגרם למשתתף כלשהו ו/או לצד שלישי עקב השתתפות במבצע

תנאים אלו הינם בנוסף על תנאים המפורטים באתר החברה ו/או תנאים אחרים שמפרסמת החברה, ובכל מקרה אין בתנאים אלו כדי לפגוע ו/או להקל בתנאים כאמור אלא אם נאמר במפורש בתנאים אלו 

עותק תנאי המבצע יהיו זמינים לעיון הציבור באתר הרשת ובסניפים

התנהגות של החברה, לטובת לקוח, בניגוד לתקנון זה, הינה לפנים משורת הדין ואין בה משום ויתור על זכויות החברה על פי תקנון זה

בהשתתפות במבצע מאשר המשתתף כי קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל האמור בו

מקום השיפוט הייחודי בקשר עם תקנון זה יהיו ביתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד ובכל מקרה יחולו דיני מדינת ישראל 

ט.ל.ח.סגור
Loading
Go back to %1