מעבר לתפריט ראשי (מקש קיצור 2) מעבר לתפריט תחתון (מקש קיצור 3) מעבר לתפריט צד (מקש קיצור 4) מעבר לעמוד סניפים (מקש קיצור 5) עצירת אנימציות (מקש קיצור 6)
משלוחים חינם בקנייה מעל 229₪ לכל הארץ

תקנון מבצעים

תקנון מבצעי מאי 2022

ריקושט 3000 בע"מ (להלן: "החברה")

 1. החברה מפעילה את רשת חנויות ריקושט בכל רחבי הארץ.
 2. המבצע יתקיים בין התאריכים 1.5.22 עד 31.5.22 ו/או עד גמר המלאי לפי המוקדם מבניהם (להלן: "תקופת המבצע" ו/או "מועד המבצע"). החברה לא תהא אחראית לפעילות הקשורה למבצע לאחר תום תקופת המבצע, לרבות, אך לא רק, פרסומים במדיה כלשהי אודות המבצע ושאינם על דעת החברה.
 3. המבצע יתקיים בכל סניפי הרשת בהתאם למגוון המוצרים בסניף.
 4. החברה רשאית לשנות את מועד המבצע ו/או להפסיקו ו/או לשנותו ו/או לשנות את מספר הסניפים המשתתפים במבצע ו/או לשנות ו/או למחוק ו/או להוסיף כל תנאי בתקנון זה, בכל עת.
 5. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין פרסומים אחרים כלשהם במדיה בקשר עם מבצע זה, יגברו הוראות תקנון זה  
 6. אין כפל מבצעים הטבות  והנחות .
 7. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הקנייה ללקוח.
 8. התשלום באמצעות כרטיסי אשראי או מזומן בלבד.
 9. לא ניתן לשלם על המבצעים באמצעות תווים/שוברים נטענים.
 10. החלפת מוצר תתבצע, בכפוף לדין, ועד 14 יום לאחר הקניה כאשר המוצר ללא שימוש, חדש ובאריזתו המקורית, לפי מחיר הקניה בפועל בימי המבצע, כלומר לאחר ההנחה שניתנה ובהצגת חשבונית מס של הקניה.
 11. כמות מלאי מינימלית – 200 יחידות לחנות .
  1. בריקושט אילת בלבד המחירים לצרכן אינם כוללים מע"מ .
  2. המבצע תקף לדגמים המשתתפים במבצע.
  3. המבצע יחול רק על המוצרים בנספח א' (טבלת המבצעים) ובכפוף למגוון הקיים בכל סניף
  4. מבצע נעלי מטיילים – הנחת מע"מ = 14.53%.
  5. מבלי לפגוע במבצעים המפורטים בתקנון מבצע זה, המחיר ללא הנחה כמו גם המחיר בהתאם למבצע מוצג בכל סניף בהתאם לחוק
  6. החברה לא תהיה אחראית לנזק שיגרם למשתתף כלשהו ו/או לצד שלישי עקב השתתפות במבצע
  7. תנאים אלו הינם בנוסף על תנאים המפורטים באתר החברה ו/או תנאים אחרים שמפרסמת החברה, ובכל מקרה אין בתנאים אלו כדי לפגוע ו/או להקל בתנאים כאמור אלא אם נאמר במפורש בתנאים אלו 
  8. עותק תנאי המבצע יהיו זמינים לעיון הציבור באתר הרשת ובסניפים
  9. התנהגות של החברה, לטובת לקוח, בניגוד לתקנון זה, הינה לפנים משורת הדין ואין בה משום ויתור על זכויות החברה על פי תקנון זה
  10. בהשתתפות במבצע מאשר המשתתף כי קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל האמור בו
  11. מקום השיפוט הייחודי בקשר עם תקנון זה יהיו ביתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד ובכל מקרה יחולו דיני מדינת ישראל 
  12. ט.ל.ח.

תקנון פעילות צילום יום העצמאות מאי 2022 "
"החברה" ריק
ושט 3000 בע"מ
"המותג" שם המותג "ריקושט" על כל צורותיו ומרכיביו
"אתר המבצע"
עמוד הפייסבוק של המבצע-
http://www.facebook.com/rikushet
"הגולשים באתר
המבצע"
הגולש ים באתר המבצע אשר יקבלו על עצמם את הוראות תקנון זה באמצעות אישורו במקום
המתאים באתר המבצע.
"משתתף"
אדם בגיר, כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב - 1962 ,או קטין,
שקיבל אישור הורהו או אפוטרופסו החוקי ואשר הינו אזרח ישראל ו/או בעל היתר כניסה
ושהיה לישראל תקף עפ"י כל דין, אשר עמד בתנאים המפורטים בתקנון והמבקש להשתתף
במבצע ופועל לשם כך בדרכים המפורטות בתקנון.
"התחרות"
תחרות בין המשתתפים במבצע, אשר תיערך במהלך תקופת המבצע בתאריך ובמועד שיפורטו
בתקנון זה, ואשר הזוכ ים בו יזכו בפרס ים המפורטים בתקנון זה.
"הפרס" ערכת קפה קומפקטית של המותג SNOW DESERT
"הזוכים"
נציג מטעמה של ריקושט ו/או מנהל עמוד ה - Facebook למבצע זה )להלן: "השופט"(, הוא
זה שיבחר את התמונה האיכותית ביותר שיזכה את אותו משתתף בפרס היומי.
בכל תקופת המבצע ייבחרו סה"כ שלושה זוכים.
"תקופת המבצע"
המבצע יחול מיום חמישי ה- 2022.5.5 בשעה: 00:08 ועד ליום חמישי ה 2022.5.12
בשעה: 00:08 או עד גמר המלאי לפי המוקדם מבניהם.
פרשנות
1 .המבוא לתקנון מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
2 .התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם התקנון וההשתתפות במבצעה מיועד ים
לשני המינים כאחד.
3 .אנא קרא בעיון את התקנון במלואו.
4 .בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר
המבצע, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת בכלל ו/או בכל אמצעי שהוא, תגברנה
הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
5 .כותרות הסעיפים הינן לנוחות ההתמצאות בלבד ולא תהא להן משמעות לעניין פרשנות התקנון.
מהות המבצע והתחרות
6 .כל משתתף הגולש באתר המבצע יוכל להיכנס לטאב שבו תתקיים תחרות העלאת התמונות ולתייג את
ריקושט.
7 .בסיום התחרות, יוחלט ו/או תבחר ע"י השופט התמונה האיכותית ביותר לדעתו מבין כל התמונות
שהתפרסמו במהלך תקופת המבצע אשר יזכה את אותו משתתף בפרס.
8 .החברה ו/או מי מטעמה ינסו ליצור קשר עם הזוכים, במסגרת שעות הפעילות של החברה וישלחו
בדואר בהתאם לכתובת המגורים שהמשתתפים ישלח ו למייל שיס ופק ל הם. החברה תצא ידי חובתה במתן הפרס בעצם המשלוח של השובר לכתובת הדואר שנמסרה ע"י המשתתף הזוכה. 9 .ביצוע הפעולות המפורטות בסעיף 9 לעיל, נתונות לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ואי ביצוען, לא תהווה עילה להעלאת טע נה ו/או דרישה כלשהי כנגדה, ויראו בפרסום תוצאות המבצע לעיל בעמוד ה - Facebook של החברה כהודעה מספקת. 10 .החברה תהיה רשאית לא ל שלוח ו/או לא להעניק את הפרס לידי מי שהשתתפותו במבצע נעשתה תוך מעשה עבירה ו/או שלא כדין ו/או תוך הפרת הוראות התקנון, מכל סיבה שהיא. 11 .אין אפשרות להמיר את הפרס בשווה ערך אחר. 12 .מובהר בזאת כי החברה שומרת לעצמה את הזכות ו/או את שיקול הדעת הבלעדי להוריד מהאתר תמונה שהועלתה ואשר יש בה כדי לפגוע בכל צורה ואופן ברגשותיו של הקהל הרחב. תנאי השתתפות במבצע 13 .המבצע מיועד למשתתפים, כהגדרתם לעיל, העומדים בתנ אים המפורטים בס עיפים 19-17 להלן. 14 .לא ישתתפו במבצע השופט , המפקח, החברה ומנהליה, עובדים ובני משפחתם של כל הנ"ל ואם ישתתפו הרי שהחברה תהיה רשאית שלא להעניק להם את הפרס. 15 .ההשתתפות במבצע כפופה לעמידה בתנאים המפורטים ב תקנון זה. 16 .כל משתתף רשאי להשתתף במבצע מספר פעמים ל א מוגבל, בכפוף לתנאי ההשתתפות כאמור בתקנון. כללי 17 .המשתתף במבצע מצהיר, מסכים ומאשר כי ידוע לו כי מבצע זה, הנערך בהתאם לתקנון זה, משלב מרכיבים של שעשוע והנאה וכי יתכן כי על אף מאמצי החברה עשויים להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, בכל שלב משלבי המבצע ובמקרה כזה לא יהיו למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד החברה ו/או כנגד מי מטעמה לרבות אך לא רק כנגד השופט ו/או כנגד המפקח. 18 .כל משתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי דבר השתתפותו במבצע ובתחרות ו/או זכיית ו ו/או אי זכייתו בתחרות ו/או תמונה שהועלתה על ידו לאתר המבצע אפשר שיסוקרו, יצולמו וישודרו באמצעי תקשורת, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתר המבצע ובאתרי אינטרנט אחרים, כי בהשתתפות ו במבצע מביע המשתתף את הסכמת ו לפרסום ו/או צילום חומרי ו לרבות התמונה שהעלה, שמ ו ותמונתו וכל סרט וידאו בו הוא משתתף במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים ופעילות קידום מכירות של החברה. עם זאת יובהר, כי החברה איננה מתחייבת לפרסומים כאמור של המשתתף ו/או חומריו וכי המשתתף לא י היה זכאי לכל תשלום בעבור השתתפותו ו/או בעבור התמונה . 19 .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מסכים ומתחייב המשתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר מקורם באירוע שאינו בשליטת החברה ו/או בשליטת הפועלים מטעמה ו/או אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה )לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל(, שביתה, פיגועים, אסונות טבע וכיו"ב, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה. 20 .בהשתתפות במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף, בין היתר, כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה במלואן. 21 .ההשתתפות במבצע הינה באחריות הבלעדית של המשתתף ואין בהשתתפותו כדי ליצור חבות כלשהי של החברה ו/או מ י מטעמה ו/או מי במקומה כלפי המשתתף, והחברה לא תישא באחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, שייגרמו למי מן המשתתפים הקשורים במישרין או בעקיפין למבצע, ניהולם, תוצאותיהם על כל הכרוך והנובע מכך. 22 .המשתתף יהיה מנוע מלטעון כלפי החברה כל טענה ו/או ודרישה ו/או תלונ ה לגבי נזק שנגרם לו עקב טעות, תקלה, איחור או כשל בהשתתפות במבצע מכל סיבה שהיא. 23 .חבות במס כלשהו, אם וככל שתהיה, תחול על הזוכה בפרס. 24 .הזכייה בפרס והזכות להשתתף בתחרות על שלביה השונים, אינם ניתנים להסבה או להעברה אלא באישור בכתב ומראש שינתן על ידי החברה בכפוף לשי קול דעתה הבלעדי . 25 .החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהמבצע, על פי שיקול דעתה במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע מהמשתתפים את היכולת מלהשתתף במבצע או מהחברה לערוך את אותו שלב או חלק במבצע למשתתפים לא תהיה כל טענה בדבר סיום המבצע ו/או שינוי תנאי המבצע כאמור בסעיף זה. 26 .החברה רשאית לשנות את מבנה המבצע, שלביו, תוכנו, מתכונתו ונהליו, תקופתו, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט במקרים אשר יצדיקו עדכון מעין זה. על שינוי תנאי המבצע כ אמור בסעיף זה תינתן הודעה במסגרת אתר המבצע ו/או בכל דרך אחרת אשר תמצא החברה לנכון . למשתתפים לא תהיה כל טענה בדבר סיום המבצע ו/או שינוי תנאי המבצע כאמור בסעיף זה כנגד החברה ו/או מי מטעמה. 27 .החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת הטלפון ו/או האינטרנט, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות להפסקות, הפרעות ,ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח, וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתף ו/או לרוצה להשתתף במבצע, במישרין או בעקיפין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתתף מצהיר כי ידוע לו שההשתתפות במבצע כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט ו/או הטלפון ועל כן לא יהיה רשאי להעלות כנגד החברה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם עקב טעות ,תקלה, איחור, כשל טכני, או אחר. 28 .ניתן לעיין בתקנון זה במשרדי החברה בשעות הפעילות הרגילות, ובתאום מראש. 29 .החברה מאחלת לכל המשתתפים ב ה צ ל ח ה !!! אליהם מכתב/שובר למימוש הפרס שיהיה תקף למימוש, לתקופה כפי שהחברה תמצא לנכון, וזאת

הצטרפו אלינו
התחברות