מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון
תקנון

תקנון

 

א.       כללי

 1. ריקושט היא רשת חנויות קמעונאית המפעילה בין היתר אתר אינטרנט בכתובת https://www.rikushet.co.il/ ומועדון לקוחות, המוכר מוצרים שונים ללקוחות שנרשמו אליו באמצעות יצירת חשבון או כאורחים (להלן: "האתר"). האתר מופעל ע"י חברת  ריקושט 3000 בע"מ ח.פ 512597972 (להלן: החברה"). בכל מקום בתקנון בו נכתב "החברה" הכוונה גם ל"אתר" ולהפך, וכן למי מטעמם.
 2. בתקנון זה נעשה שימוש בלשון נקבה לצורכי נוחיות בלבד, ושימוש זה כולל גם פנייה בלשון זכר ו/או רבים.
 3. תקנון זה מהווה את הבסיס לשימוש באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים המשפטיים בין החברה לבין המשתמשת באתר. מובהר ומוסכם כי הוראות תקנון זה כפופות להוראות הדין שלא ניתן להתנות עליהן.
 4. מכירת המוצרים נועדה לשימוש פרטי והיא לא מיועדת למכירה סיטונאית ו/או למכירה חוזרת (קניית מוצרים מהאתר לצורך מכירתם לצד שלישי).
 5. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת באתר ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה קודמת והכול כפוף להוראות החוק.
 7. האתר עשוי לכלול קישור לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע. יתכן והמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לחברה. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור לעיל. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.
 8. מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי החברה תהא רשאית למנוע גישה ממשתמשת אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, ביצעה או ניסתה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה ו/או שיש בה כדי לפגוע בדרך כלשהי בחברה ו/או במוניטין שלה. רישומים אלקטרוניים של האתר, לרבות קליטת הפרטים כפי שהוזנו על ידי הלקוחה, יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות הפעולות אשר בוצעו על ידי הלקוחה באתר.
 9. חלק מהמידע המופיע באתר הוא על בסיס מידע שקיבלה החברה מצדדי ג', לרבות ספקים ו/או יצרנים ו/או יבואנים של מוצר מסוים המופיע באתר. החברה לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה לרבות כל טעות ו/או אי נכונות ו/או סטיה בין המידע למצב בפועל.

10. החברה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו כמידע שלם ומדויק אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב ו/או סטיות. החברה לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.

11. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במקרה הצורך בבית המשפט במחוז מרכז בלבד. במקרה של סתירה בין הוראות הדין החל להוראות תקנון זה תגברנה הוראות הדין החל מקום שהדין איננו ניתן להתניה.

12. בכל שאלה ו/או בירור הנוגעים להפעלת האתר ולפעילותו ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה (באמצעות פרטי הקשר המפורטים בתקנון זה להלן). החברה תעשה את מירב המאמצים להתייחס לכל פנייה בהקדם האפשרי.

13. ככל שהוראות החוק שלא ניתן להתנות עליהן קובעות הסדר אחר מהאמור בתקנון זה, יש לראות בהוראות חוק זה כאילו הן חלק מהתקנון.

14. כל העושה שימוש באתר בכל דרך שהיא מסכים להוראות תקנון זה.

ב.        אופן השימוש באתר

15. "משתמשת"/"לקוחה" באתר הנה כל מי שעושה שימוש בפונקציות האתר, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות מבצעת רכישה בחנות, מבקרת, גולשת ו/או על כל שימוש אחר, בין אם דרך מחשב, טלפון נייד או דרך אחרת. 

16. כל משתמשת מצהירה, מסכימה ומתחייבת לעמוד בכל תנאי התקנון וכן בתנאים הבאים:

17. לא להעביר, לאסוף, להעתיק או לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר בין אם המידע כאמור שייך לחברה ובין אם לצד ג'.

18. לא להעלות לאתר תוכן בלתי חוקי או תמונות המציגים אלימות, עירום (לרבות חלקי), אפליה, תוכן הפוגע בצד שלישי, תכנים פורנוגראפיים או בעלי רמיזה מינית, תכנים הכוללים השמצות, בריונות, הטרדה, התעללות, איומים, התחזות או הפחדה של אנשים או ישויות, מידע פרטי או סודי. החברה תהא רשאית לסיים מיידית את השימוש של משתמשת העוברת על האמור לעיל ו/או למנוע ממנה כל שימוש באתר בעתיד.

19. לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית מחבלת אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי הגבלה, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת.

20. המשתמשת רשאית לבצע שימוש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד לפי כל דין, בהתאם לתנאי התקנון, בתום לב ולשימושה האישי בלבד, ולא למטרה אחרת, לרבות אך לא רק, לצורך מכירה חוזרת ו/או הצגה ללא היתר באתרים אחרים ו/או ביצוע רכישות שאחת או יותר ממטרותיה הנה מרמה ו/או ביצוע כל מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או בפעילותו התקינה ו/או בצדדים שלישיים.

21. המשתמשת באתר מצהירה כי הנה מקבלת את כל האמור בתקנון זה, על סעיפיו השונים ומסכימה לנהוג על פיהם.

 

ג.       המוצרים המוצעים באתר ומחיריהם

22. המחירים המצוינים באתר הם ביחס למחיר המוצר באתר בלבד. מודגש ומובהר כי המחיר בחנויות ריקושט יכול ויהיה שונה מהמחיר באתר.

23. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצרים כפי שנראים בתמונה לבין המוצרים בפועל. ככל שנפלה טעות כלשהי כגון בתיאור הפריט או במחירו, הדבר לא יחייב את החברה, ובכל מקרה החברה לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או תוצאתי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה על מנת להציג תמונות מדויקות ומידע מדויק ככל האפשר.

24. המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני האתר. החברה אינה מתחייבת להחזיק בכל עת מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.

25. כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש"ח (שקלים חדשים). המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.

 1. 26.  החברה משתדלת להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים ודמי המשלוח באתר בזמן אמת (להלן: "המחירים"). עם זאת, המחירים מתעדכנים מעת לעת ולפיכך עלולים להיווצר פערים בין המחיר בעת איסוף המוצר לעגלת הקניה לבין עת השלמת הליך הזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים. למען הסר ספק, החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת ו/או קשורה לפערי המחירים כאמור.

27. החברה רשאית לעדכן ולשנות את המחירים באתר ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך הזמנה.

28. מובהר כי ככל שבשל שגגה יופיע באתר מחיר, אשר הינו מחיר טעות בשל שגגה בהזנת המחיר באתר, הרי שהחברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את העיסקה ו/או להציע אותה ללקוח במחיר המוצר ללא השגגה.

29. החברה רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות ייחודיות לאתר ו/או כל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי, זאת בלא קשר למחירי המוצרים הנמכרים בסניפים. החברה תהא רשאית להפסיק כל הטבה או מחיר ייחודי לאתר כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת.

30. ככלל לא יינתנו כפל הנחות/הטבות על פריטים הנמכרים באתר (אלא אם יצוין מפורשות אחרת). בכלל זה, לא ניתן יהיה לממש קופונים המקנים הנחה ו/או הטבה כלשהי ו/או מימוש מועדונים בגין פריטים  אשר נמצאים במבצע, אלא אם נכתב אחרת. תנאי המימוש של קופונים ו/או מבצעים מתחלפים ו/או מועדונים כפי שיפורט עם פרסום הקופון ו/או המבצע ו/או המועדון.

31. המבצעים המתפרסמים באתר, תקפים לאתר בלבד.

 

ד.       הרשמה לאתר, דיוור/סמס ואופן ביצוע הרכישה

32. בטרם רכישה באתר הנך נדרשת למלא טופס הזמנה עם פרטי המזמינ/ה ואמצעי התשלום (להלן: "טופס ההזמנה"). מילוי הפרטים הנדרשים בטופס ההזמנה באתר הינו תנאי מוקדם לביצוע הרכישה באתר. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן נכון ומדויק. אחריות למילוי הפרטים חלה על הלקוח המזמין בלבד. החברה לא אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך, וכן לא תשא בכל הוצאה הקשורה לכך.

33. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפויה להיחשף להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. החברה שומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

34. הרכישה באתר תבוצע בכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי תקבל המזמינה הודעה מתאימה וחשבונה לא יחויב בגין העסקה. לאחר מכן היא תוחזר אל דף התשלום ותתבקש להזין אמצעי תשלום חלופי. אחריות למילוי הפרטים חלה על המזמינה בלבד, והאתר לא יהא אחראי על פרטים שגויים שהוזנו.

35. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה באמצעות הודעת אימות אשר תשלח לדואר האלקטרוני של המזמינה לאחר ביצוע ההזמנה (להלן: "הודעת אימות"). למען הסר ספק אין בחיוב הלקוחה ו/או בשליחת הודעת האימות בכדי לאשר שהמוצר קיים במלאי ו/או לחייב את החברה בהספקת המוצר. עם סיום הליך המכירה ישלח לדואר האלקטרוני של המזמינה מסמך המכיל את פרטי העסקה כנדרש על פי חוק (להלן: "מסמך פרטי העסקה").

36. במקרה והודעת אימות ו/או מסמך פרטי העסקה לא נמסרו ו/או התקבלו אצל הלקוחה כאמור לעיל, מכל סיבה שהיא, הלקוחה תפעל ללא דיחוי ליידע את החברה על כך.

37. ניתן להירשם לאתר באחת משתי הדרכים הבאות: (1) רישום לאתר ללקוחות חדשים; (2) רישום ללקוחות מועדון. לקוח ירשום את עצמו לאתר פעם אחת בלבד, באמצעות יצירת חשבון אחד. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.

38. לבחירת הלקוח אם לבצע הזמנה באתר לאחר הרשמה לאתר או ללא הרשמה לאתר.

39. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. לקוחה אשר מעוניינת להסיר עצמה מרשימת הדיוור לאחר שנרשמה, יכולה לעשות זאת ללא קושי דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל או בכתב לשירות הלקוחות של החברה.

40. החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוחה אודות סל הקניות שטרם הושלמה לגביו ההזמנה, באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת שהוזנה על ידי הלקוח או באמצעות שליחת הודעת סמס באמצעות הנייד שהוזן ע"י הלקוח.

41. שליחה של הודעות על ידי האתר בכל דרך שהיא לרבות דוא"ל ו/או SMS הינה חלק מתפעול האתר ו/או כחלק ממתן שירות למשתמשות האתר כגון: שליחת הודעת אימות, כהגדרתה לעיל, תזכורות לצורך השלמת הזמנה וכד' אינה מהווה "מסר פרסומי". המשתמשת מאשרת בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי האתר.

 1. 42.  המשתמשת מצהירה כי היא  מוסרת את כתובת הדוא"ל שלה ו/או את מספר הטלפון שלה ו/או את כתובתה מרצונה החופשי והיא  מסכימה לקבל דיוור של חומרים שיווקיים ופרסומים וכן עדכונים בכל אמצעי המדיה השונים (לרבות מייל, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, ברשתות החברתיות, הודעה בדואר אלקטרוני או הודעת SMS), המידע שנמסר  על ידי המשתמשת  ישמר במאגר המידע של ריקושט.

ה.       משלוח, אספקת והובלת המוצרים

43. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שמצוינים כאן ו/או באתר כוללים רק "ימי עסקים", קרי, ימי חול, מראשון ועד חמישי, ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג (חול המועד), יום העסקים מסתיים בשעה 16:00.

44. החברה תדאג לאספקת המוצר הנרכש באתר לכתובת, כפי שהוקלדה על ידי הלקוחה, ותוך עמידה במועד המשלוח הנקוב, אלא אם צוין מפורשות אחרת ו/או למעט עיכובים כאמור להלן. מועד המשלוח הינו כ- 2-7 ימי עסקים וישובים חריגם כ- 10 ימי עסקים. רשימת הישובים החריגים מפורטת בקישור הבא למעבר לחצו כאן>

45. החברה אינה אחראית על עיכובים של חברת השילוח לפי העניין, ובכל מקרה לא תהא אחראית לאיחור בביצוע אספקת המשלוח בנסיבות העולות כדי כוח עליון ו/או בנסיבות אחרות שאינן בשליטתה, כגון שביתות ו/או תקלות, לרבות אך לא רק תקלות במערכת המחשב ו/או הטלפון ו/או שירות הדוא"ל. כן עלולים להיווצר עיכובים במועדי האספקה עקב ספירות מלאי ו/או ריבוי הזמנות ומשלוחים בעת ימי מכירה מיוחדים באתר. עיכובים כאמור אינם באחריות החברה ולא תהא ללקוחה כל טענה כנגד החברה בעניין זה.

46. המשלוחים יתבצעו לאזורים שאליהם מגיעה חברת השילוח החיצונית, לפי העניין, בעת ביצוע ההזמנה ובכפוף למדינות חברת השילוח, לרבות בעניין ההתחייבות למועד השילוח.

47. באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השילוח החברה ו/או חברת השילוח יהיו רשאים לספק את המשלוח ללקוחה במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עמה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, באחריות הלקוחה לוודא בעת ביצוע ההזמנה, כי ניתן לשלוח את החבילה למען המבוקש.

48. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי. במקרים בהם מוצר אשר מופיע באתר אזל מהמלאי והדבר יתגלה רק לאחר ביצוע הרכישה, החברה תיצור קשר עם הלקוחה והיא לא תחויב בגין העסקה וההזמנה תבוטל. למען הסר ספק, החברה לא תהא מחויבת במכירת המוצר, וללקוחה לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק ישיר ו/או עקיף אשר נגרם לה ו/או לצד ג', וזאת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוחה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה לחברה ו/או תבטל את החיוב במידה ובוצע.

49. משלוח המוצרים שנרכשו על ידי הלקוחה יבוצע  באמצעות שליח מטעם החברה והלקוחה תישא בעלות המשלוח בסך 19 ₪. מחיר זה יתעדכן מעת לעת והמחיר המחייב הוא המחיר במועד ביצוע ההזמנה. מובהר כי יתכן תוספת תשלום למשלוח בגין משלוח לאיזורים מסוימים ו/או משלוחים מיוחדים כאמור לעיל.

 

ו.        ביטול עסקה על ידי הלקוח

50. ניתן לבטל עסקה על ידי הלקוחה  בכל אחת מהדרכים הקבועות בחוק, על ידי משלוח הודעה הכוללת את הפרטים הבאים:

50.1.       שם מלא של המזמינה;

50.2.       מספר תעודת הזהות

50.3.       וככל שיש מספר הזמנה ו/או תאריך רכישה לצורך איתור קל של ההזמנה.

 1. 51.  את ההודעה ניתן לשלוח באמצעות אחד מהאמצעים הבאים:

51.1.       בעל פה באמצעות טלפון לשירות הלקוחות למספר 04-6508696;

51.2.       בדואר רשום לכתבות רח' קומבה 8 חדרה 38133, ת.ד 3470.

51.3.       באמצעות משלוח הודעה לפקס : 04-6226423;

51.4.       באמצעות משלוח הודעה למיל: service@rikushet.co.il

51.5.       באינטרנט באמצעות כפתור ביטול עסקה בעמוד הראשי של האתר;

51.6.       באמצעות צ'ט בדף הפייסבוק של החברה .

52. רק הלקוחה המזמינה (גם אם מיענה את המשלוח לאחר) רשאית לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א - 1981 והתקנות מכוחו (להלן ולעיל יחד "החוק") ולאמור לעיל ולהלן.

 1. 53.  כל  החזר כספי שיינתן על ידי האתר יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי והכול כפוף להוראת הדין.
 2. 54.  ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר או המוצרים ללקוחה (לפני יציאתם ממחסני האתר) לא יגרור חיוב נוסף, והאתר יחזיר ללקוחה את הסכומים ששילמה בגין העסקה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפחית מסכום ההחזר את הסכומים המותרים לה בהתאם להוראות הדין לרבות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010

55. . החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק.

56. לקוחה רשאית לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי החל מיום ביצוע העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת ההזמנה, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה כנדרש על פי חוק, לפי המאוחר מבינהם.

57. הלקוחה תחזיר את המוצרים למחסני החברה באמצעות שליח מטעם החברה לאיסוף החבילה והחזרתה למחסני החברה.

58. על אף האמור לעיל, ובהתאם לחוק, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום ביצועה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מבינהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוחה כאמור (ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית קרי באמצעות האתר). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוחה שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי היא אדם עם מוגבלות, אזרחית ותיקה או עולה חדשה, לפי העניין והכול בכפוף להוראות הדין בנושא.

59. במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה ו/או פגם ו/או עקב אי אספקה , תחזיר החברה בתוך המועד הקבוע בדין מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ותגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. במידה ותבחר הלקוחה בקבלת זיכוי לחשבון הלקוחה באתר, שווי הזיכוי יהיה שווה לסכום המקורי ששולם ללא ניכוי.

60. אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. משכך לקוחות המבקשות לבטל עסקה מתבקשות להחזיר מוצר עם התווית ובאריזתו המקורית ככל הניתן. כן מתבקשות הלקוחות, על מנת להמנע מגרימת נזק למוצר, להמנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

61. הזכות לביטול העסקה לא תחול על מוצרים המפורטים בחוק ובין השאר, במקרים הבאים:

61.1.    מוצרים שהוזמנו והורכבו במיוחד בעבור הצרכן עקב ההזמנה;

61.2.    מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

61.3.    מוצרים פסידים (בעלי חיי מדף קצרים).

62. בביטול עסקה שלא בשל אי התאמה ו/או פגם ו/או עקב אי אספקה ו/או כל הפרה אחרת לא יהיה ניתן לבטל את העיסקאות הבאות בהתאם לתקנות:

62.1.    ריהוט שהורכב בבית הצרכן;

62.2.    טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות;

62.3.    טובין שעל פי דין אין להחזירם;

62.4.    מוצרי מזון;

62.5.    תרופות ותוספי תזונה;

62.6.    טובין פסידים;

62.7.    מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;

62.8.    טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;

62.9.    הלבשה תחתונה לרבות בגדי ים;

62.10. גז, כהגדרתו בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989;

62.11. תכשיט שהמחיר ששולם בעדו גבוה מ-3,000 שקלים חדשים, למעט שעונים;

62.12. טובין שביקש הצרכן כי יסופקו לו במועד מאוחר משישה חודשים ממועד העסקה, אם ביקש הצרכן לבטל את העסקה לאחר מועד ההספקה.

62.13.  עסקה ששולמה התמורה בידי הצרכן בתווי קנייה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען, לא תחול זכות הביטול על עסקה זו.

62.14. טובין שחוברו לחשמל גז או מים מאלו הקבועים בתקנות

62.15. טובין מסוג והנעלה ללא תווית המחיר על הטובין

 

63. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי שהעלות במסגרתה עולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

64. החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות הוראות הכביסה ו/או כל הוראה אחרת הנוגעת לשימוש במוצרים.

65. המשתמשת תבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ותודיע לחברה אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שהמופיע באתר.

66. במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו לצרכן בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה ("אי התאמה") תחזיר החברה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן בגין המוצר הפגום, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהצרכן. תודיע על כך הלקוחה לחברה בכתב, תבוצע בדיקה מול הלקוחה ובמידת הצורך יתואם המועד לאיסוף המוצר. רשאי לבטל עסקה הלקוח מבצע העסקה בלבד ו/או בעל כרטיס האשראי עימו שולמה העסקה. לא יתקבלו בקשות לביטול מטעם אחר ו/או מי שאינו הלקוח, אלא אם צירף אישור אפוטרופוסות או כל אישור חוקי אחר המתיר לו/לה לפעול בשם הלקוח.

 1. 67.  מובהר כי במקרה של החזרת פריט שנרכש בהנחה/הטבה או תוך שימוש בקופון, הסכום שיוחזר ללקוחה יהיה הסכום ששילמה בפועל לאחר הנחה/הטבה, לא יינתן החזר על קופונים.

68. לא ניתן להחליף באתר מוצר שנרכש באתר (מובהר שהדבר אינו מונע את ביטול העסקה בהתאם לחוק). ניתן להחליף מוצר באחת מחנויות ריקושט כפוף למלאי של החנות וכפוף להצגת חשבונית ובאריזתו המקורית של המוצר (ככל שנדרש) ושלא נעשה בו שימוש. באחריות הלקוחה לברר מול הסניף הרלוונטי הימצאות של הפריט אותו היא מבקשת להחליף טרם הגעה לסניף.

 

ז.       ביטול עסקה ע"י החברה ו/או האתר

69. החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרים כגון:

70. אם הופר סעיף מסעיפי תקנון זה ו/או מכל מסמך מחייב ו/או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע על ידי האתר;

71. אם יתגלה כי הלקוחה הזינה פרטים שגויים בעת הרישום לאתר ו/או ביצוע ההזמנה;

72. אם בוצע מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות, עובדי וספקי האתר;

73. אם השימוש באתר הווה ו/או אפשר ו/או עודד ו/או סייע לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל;

74. כאשר הלקוחה חבה חוב כספי לאתר ו/או לחברה וכבר חלף המועד לתשלומו;

75. אם נפלה טעות כלשהי, לרבות טעות סופר ו/או תקלה טכנית בהצגת פרטי מוצר באתר,  בין אם במחירו ובין אם בתיאורו, ו/או במשלוח המוצר;

76. במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של האתר;

77. במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמה;

78. אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה (אך טרם המשלוח ללקוחה). בוטלה ההזמנה כאמור, האתר לא יהא אחראי ולא יישא בכל נזק שנגרם ללקוחה ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר;

79. כאשר קיים חשש, מצד החברה שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

80. מבלי לגרוע מאמור לעיל, החברה תהא רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 

ח.       אחריות ושיפוי

81. החברה ו/או האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ו/או תביעה ו/או הוצאה ו/או תשלום שיגרם למשתמשת באתר ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בגין פרט באתר שאינו מלא ו/או נכון ו/או מדויק. המשתמשת באתר מוותרת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או האתר בכל נושא הקשור לאתר, השירותים במסגרתו ו/או התכנים ו/או המופיע באתר ו/או המידע המוצג בו.

82. החברה ו/או האתר לא יישאו באחריות כלשהי בקשר לפעולות שנעשו באתר על ידי המשתמשת ו/או תכני האתר ו/או המידע באתר ו/או פעולות של המשתמשת בעקבות מידע ו/או פרט שראתה באתר. על המשתמשת לוודא כל פרט שהיא חושבת שהוא מהותי ביחס לעסקה והיא לא תשמיע כל טענה ביחס למידע שלא בדקה בעצמה.

83. המשתמשת מודעת לכך שהאתר הינו על גבי רשת האינטרנט ו/או מאוחסן בשרתים חיצונים וככזה הוא חשוף להפרעות ו/או תקלות טכניות ו/או פעילות סיבר ועל כן היא מוותרת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ביחס לאי זמינות האתר כולו או חלקו ו/או הפרעות לגלישה ו/או אי השלמת עסקה עקב תקלה באתר ו/או כשלים בחומרה או התוכנה ו/או ברשת האינטרנט ו/או בשל אירועי סיבר ו/או בכל טענה ו/או דרישה בשל אלו. בכל מקרה לא תחול על החברה אחריות בגין כל אלו.

84. המשתמשת תשפה את החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם ו/או צדדי ג ו/או משתמשים אחרים באתר בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או קנס ו/או תשלום ו/או הפסד ו/או תביעה ו/או דרישה לרבות שכ"ט והוצאות עקב הפרה של החוק ו/או הדין ו/או הוראות תקנון זה ו/או בשל כל מעשה ו/או מחדל של המשתמשת.

ט.       קניין רוחני וזכויות יוצרים

85. האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור: סימני מסחר, עיצוב האתר, גרפיקה, לוגואים, שרטוטים, נתונים, דגמים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב (להלן בפרק זה: "המידע") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות ובכל מקרה שייכים  לחברה או לצדדים שלישיים אחרים.

86. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לפרסם ו/או להציג בכל מדיה ו/או להשתמש במידע ו/או לעשות כל פעולה ו/או שימוש, לרבות שימוש עצמי ו/או מסחרי, במישרין או בעקיפין, וכל האמור למעט אם החברה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

87. המשתמשת מתחייבת שלא לבצע ולא לנסות לבצע שינוי כלשהו באתר ו/או העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר לרבות בדרך של: "Peep-Link", "Robot" ,"PageScrape" ,"Spider" ו/או כל שיטה אחרת, אלגוריתם או תהליך ידני דומה, ולא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר החנות שאינו מיועד להורדה ו/או העברה ו/או לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים באמצעים כלשהם ו/או לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניינן הרוחני של החברה, לפגוע בפרטיות משתמשות אחרות ו/או לשנות מידע באתר ו/או להזיק לאתר ו/או למשתמשות בו.

88. כל זכויות הקניין הרוחני (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו ו/או בהליכי רישום), בקשר למידע ו/או לאתר, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור: זכויות יוצרים, שם המתחם ("Domain"), פטנטים, סימני המסחר לרבות השם ריקושט מדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, עיצובים, סימני מסחר, Know How, שיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה ו/או החברה הנה בעלת רישיון השימוש בהם, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לה באופן בלעדי ו/או בהתאם לתנאי הרישיון שניתנו לה.

 

י.        פרטיות ואבטחת מידע

89. פרטיות משתמשות האתר חשובה לחברה והחברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר לה על ידי המשתמשות. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות של מבקרות ו/או לקוחות האתר, החברה מספקת מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלה ואודות האפשרויות העומדות בפני המשתמשות בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות באתר לגבי איסוף מידע.

90. בעת שימוש בשירותי האתר נאסף עלייך מידע ממס' מקורות (להלן בפרק זה: "המידע"): א. מידע שאת מוסרת ביודעין. הנרשמת לאתר מאשרת שהיא מסרה את המידע אודותיה מרצונה החופשי ובהסכמתה המלאה. הלקוחה תהא אחראית באשר לנכונות המידע הנמסר על ידה; ב. מידע שמתקבל כתוצאה משימוש באתר (מידע סטטיסטי ומצטבר לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, הצעות והשירותים שעניינו אותך וכד'); ג. מידע ממאגר ריקושט שהועבר בהסכמת הלקוחה. אחת מאפשרויות הרישום באתר מיועדת לחברות מועדון. כל משתמשת  הנרשמת דרך אפשרות זו תאשר לחברה קבלת פרטים.

91. החברה נוקטת במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. יחד עם זאת, ידוע כי מידע שלקוחה בוחרת לפרסם באתר כגון, קטעי וידאו, טקסט, ביקורת, קישורים וכו' אינו בגדר מידע פרטי.

92. השימוש במידע נעשה על פי דין ונועד לצרכי ניהול ותפעול האתר ומתן השירותים ללקוחות ובכלל זה: שיפור חווית המשתמש, שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר, שינוי וביטול שירותים ותכנים קיימים, התאמת תכנים ושירותים ללקוחות וטעמם, למטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירות, למטרת פניה לנרשמת בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר של חומר שיווקי ופרסומי ו/או אחר בכל אמצעי תקשורת (לרבות ב-SMS ודוא"ל), לרבות באמצעות טכנולוגיית "עוגיה" (Cookies) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי ו/או לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכד'

93. המידע עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירותים ו/או תפעול האתר ו/או מועדון הלקוחות ו/או לניהולו התקין של האתר (כגון על ידי העברת מידע לעובדי החברה ו/או לספקי האתר), והכל בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.

94. החברה תוכל למסור פרטים כאמור גם לצרכים אחרים ככל שתידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או לפי דין ו/או על פי בקשה מגורם משפטי מוסמך ו/או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות ו/או לצורך הגנה על ביטחון ושימוש הלקוחות באתר ו/או אם תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר וככל

95. שהמידע יועבר לאותו גוף שיקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות בחברה ו/או אם תעלה טענה ו/או יתעורר חשד אצל החברה כי הנרשמת לאתר ביצעה מעשה ו/או מחדל הפוגע ו/או עלול לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים ו/או חשד כי המשתמשת ביצעה שימוש שיש בו משום לאפשר, לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה בלתי חוקי ו/או חשוד כמעשה בלתי חוקי ו/או שימוש שיש בו משום הפרת תנאי מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם החברה.

96. רישום הפרטים באתר ו/או השימוש באתר מהווה הסכמה של הנרשמת לכך שמידע אודות פרטיה וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטיה יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש כדין. משתמשת רשאית לדרוש מהחברה בכתב, כי המידע המתייחס אליה יימחק ממאגר המידע. המשתמשת מוסרת את פרטיה מרצונה החופשי. ידוע לה כי לא חלה עליה חובה חוקית למסור את המידע אודותיה. האחריו בגין נכונות הפרטים ועדכונם הינה על המשתמשת בלבד.

97. למשתמשת באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיה והשימוש בפרטיה כאמור לעיל והיא מוותרת על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

98. הסכמת הלקוחה לקבלת דיוור, תהווה הסכמה לקבלת דיוור של חומרים פרסומיים, מבצעים, הטבות, שת"פים ועדכונים שונים בקשר עם המותגים והמוצרים באתר, האתר והשירותים הניתנים במסגרתו. הפניה והעדכונים ייעשו באמצעי המדיה השונים, כגון: דואר אלקטרוני והודעות כתובות לטלפון הנייד (SMS). הסכים חבר מועדון לקבלת דיוור, או לא הודיע על סירובו לקבלת דיוור, רשאי הוא, בכל עת, להודיע לחברה על סירובו לקבל הדיוור. הודעת הסירוב תינתן בכתב, לחילופין באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור.

יא.      החברה רואה בגולשת ברשת האינסטגרם אשר העלתה תמונה בה ניתן לראות מוצר ממוצרי האתר יחד עם התיוג - כמי שהזמינה את החברה ו/או מי מטעמה לשתף את התמונה באתר ו/או במדיות חברתיות בהן יש לאתר עמוד. גולשת אשר אינה מעוניינת בהצגת התמונות שהועלו על ידה באופן הנ״ל מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות בכל אמצעי  תקשורת שתבחר, והסרת התמונות תתבצע בהקדם האפשרי.

99. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן אבטחת מידע המחמיר ביותר PCI DSS Level ופרטי האשראי לא נרשמים במחשבי החברה ו/או בידיה.

 1. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר שייגרם ללקוחה או למי מטעמה ו/או אם מידע זה אבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 2. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוחותיה שירות תקין ובאיכות גבוהה, אם כי אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ו/או בלא הפסקות ו/או יתקיים בבטחה ו/או ללא טעויות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר.
 3. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב-"עוגיות" Cookies (קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים, על ידי האתר, על הכונן הקשיח של המחשב של המשתמש באמצעות הדפדפן) או טכנולוגיות דומות –  לצורך בין היתר, תפעולו השוטף והתקין, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות האישיות של הלקוחות, לצורכי אבטחת מידע, שיפור חווית משתמש, לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולמנוע מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
סגור
Loading
Go back to %1